• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy

          Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

              sa uskutoční v dňoch od 03.05.2017 do 31.05.2017

              v čase od 11.30 do 14.30 v priestoroch materskej školy.

 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelanie v materskej škole.( Žiadsoť obdrží u riaditeľky MŠ)
 • Predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 • Rodný list dieťaťa.

Kritéria prijatia dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie:

 V súlade s § 59 z.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzedlávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. na predprimárne vzdelávanie

sa prijímajú 

 • deti vo veku od 3-6 rokov

uprednostňujú sa 

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou dochádzkou

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca prevezme osobne v materskej škole, v ktorej si žiadosť podal do 15.06.2017.

Jeho prevzatie potvrdí svojim podpisom.

Zoznam aktualít

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy
Vítame Vás na našej novej webstránke